ประวัติ

โดยหมอแมน

ปกรณ์ สุวรรณประภา

ผู้บุกเบิกการจัดเวทีระดมจิตใจ หรือ Mind Storming

กลยุทธการประชุมที่ใช้ใจ…มอง…ใจ

ประวัติ

โดยหมอแมน
ปกรณ์ สุวรรณประภา

ผู้บุกเบิกการจัดเวทีระดมจิตใจ หรือ Mind Storming กลยุทธการประชุมที่ใช้ใจ…มอง…ใจ